Často kladené otázky (FAQ)

Na této stránce naleznete odpovědi na otázky, které často dostáváme na přednáškách, v redakci časopisu Svět Grálu a také prostřednictvím online kontaktního formuláře. Seznam budeme postupně rozšiřovat o další odpovědi na otázky.

Otázky:

01   Co je Poselství Grálu?

Často jsem slyšel o Poselství Grálu. Co to vlastně je?

„Poselství Grálu“ je podtitulem knihy „Ve světle Pravdy“, třísvazkové sbírky přednášek, v nichž se předkládají logické odpovědi na světonázorové otázky a jasnou a srozumitelnou formou se vysvětluje uspořádání stvoření. Autorem díla je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875–1941).

V centru výkladu stojí zákony stvoření. Na jejich základě jsou přesvědčivě zodpovězeny nejdůležitější otázky lidského bytí: Odkud pocházíme? Kam jdeme? Co je smyslem našeho života? Před čtenářem se postupně rozvíjí obraz celku stvoření, pozná veliké souvislosti ve světovém dění, uvědomí si však také odpovědnost za svůj vlastní život. Poselství Grálu vyzývá k duchovnímu rozvoji a stojí přitom na půdě křesťanských hodnot. Je však nadkonfesní a obrací se na člověka jako jednotlivce, bez ohledu na jeho náboženskou příslušnost nebo národnost.

Přednášky Poselství Grálu vznikly již v letech 1923 až 1938, od té doby však neztratily nic ze své všeobsáhlé platnosti. Abd-ru-shinovo dílo bylo přeloženo do 17 jazyků a dnes je dostupné v 90 zemích. Svou uceleností je základním dílem vědění o stvoření a tvoří také základ ke sbližování přírodních věd a náboženství.

Jak již titul napovídá, je „Grál“ zásadním tématem Poselství Grálu. Čtenář se dozví, jak vysoký pojem se skrývá za ságami a legendami o „životodárném kalichu“.

Vědění zprostředkované v celkem 168 přednáškách Poselství Grálu je především také cennou pomocí k vlastnímu studiu. Neboť z poznání souvislostí, počínaje mocí myšlenek až k významu přírodních zákonů pro zdraví těla, lze odvodit řešení nejen mnohých osobních problémů, ale i problémů v oblastech, které jsou dnes v krizi. Jedno, zda jsou to otázky manželství a rodiny, duševní krize, osudové události v okolním světě nebo nebezpečný vývoj dnešní společnosti.

Poselství Grálu však nenabízí hotové recepty ani strnulé zásady chování, nýbrž staví na duchovním probuzení kriticky myslících a zkoumajících, vnitřně svobodných lidí. K tomuto probuzení chce dávat podněty a nakonec ukázat i cestu k poznání Boha.

02   Kdo byl Abd-ru-shin?

Kdo to byl Abd-ru-shin? Mohu o něm vědět něco bližšího?

Abd-ru-shin se jmenoval občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt. Narodil se 18. dubna
1875 v Bischofswerdě nedaleko Drážďan. Poté, co zpočátku působil jako obchodník, pracoval od roku 1908 – po návratu z cest – už jen jako spisovatel. Psal novely, romány, cestopisy a především úspěšně uváděné divadelní hry. Po vypuknutí první světové války byl Oskar Ernst Bernhardt za pobytu v Londýně jakožto Němec zadržen a až do roku 1919 internován na ostrově Man. Po návratu se usadil v Drážďanech.

Pod dojmem svých životních zkušeností a se záměrem poskytnout vědění, jež může být lidem hledajícím Pravdu „světlem a oporou“, začal v roce 1923 sestavovat přednášky pro Poselství Grálu. V souladu se svým úkolem si k tomu zvolil jméno Abd-ru-shin.

V roce 1928 přesídlil Abd-ru-shin do Rakouska, nad obcí Schwaz v Tyrolsku zakoupil usedlost a pracoval dále na svém hlavním díle „Ve světle Pravdy“. Když však v roce 1938 obsadili Rakousko nacisté, byl jeho majetek vyvlastněn a Poselství Grálu zakázáno. Abd-ru-shin musel opustit Tyrolsko a žít pod dohledem gestapa až do své smrti – 6. prosince 1941 – v Kipsdorfu na německé straně Krušných hor.

03   Byl Abd-ru-shin zakladatelem náboženství?

Abd-ru-shinovo učení má místy charakter náboženství. Byl Abd-ru-shin zakladatelem nové náboženské společnosti?

V některých pramenech je dnes Abd-ru-shin označován za zakladatele náboženství nebo církve. To ale odporuje jeho záměrům, protože se ve svých přednáškách obracel vždy jen k jednotlivcům a nehodlal etablovat žádnou novou instituci, která by stála jako prostředník mezi Bohem a člověkem.

Kromě toho byl striktním odpůrcem jakéhokoliv kultu osobnosti. Důležité pro něj bylo nebýt sám středem zájmu, nýbrž obrátit pozornost na to, co chtěl říci. To je možná i jeden z důvodů, proč si zvolil pseudonym „Abd-ru-shin“.

Obsahově se zabýval Abd-ru-shin mnoha otázkami, které bychom mohli přiřadit k oblasti náboženství, především otázkami z oblasti křesťanství. Také patřilo mezi jeho cíle přivést člověka zpět k Bohu. Duchovní cesta se však měla člověku stát přirozeným základem života, nikoli vyústit ve slepou víru nebo v krátké nedělní zamyšlení, stojící stranou každodenního života. Proto by nauka Poselství Grálu neměla být řazena do přihrádek „náboženství“, „esoteriky“, nebo jiné vymezené kategorie.

04   Co znamená jméno „Abd-ru-shin“?

Arabská část jména „abd“ má význam „služebník, sluha“, část slova „ru-shin“ lze z perštiny přeložit jako „svítící, světlý, jasný“. Jméno Abd-ru-shin tedy znamená: služebník Světla.

Oskar Ernst Bernhardt používal toto jméno (do roku 1929 také jako „Abdruschin“) pro všechny spisy svého Poselství Grálu.

Toto jméno vyjadřuje především Abd-ru-shinův úkol, ale vztahuje se také k jeho dřívějšímu pozemskému životu kolem roku 1200 před naším letopočtem.

05   Odkud čerpal Abd-ru-shin své vědění?

Odkud má autor Poselství Grálu, Abd-ru-shin, své vědění? Vždyť přece nemůže být člověku vůbec dostupné? Hovoří, jako by osobně všechno viděl z vlastního pohledu, ze zorného úhlu Božího. Je tedy něco jako prorok, podobně jako Hildegarda z Bingenu? Nebo médium, jasnovidec?

Takové otázky napadnou asi v určitém okamžiku každého, kdo Poselství Grálu nečte jen povrchně. Sám Abd-ru-shin dal jednou na podobnou otázku následující odpověď:

„Nejsem prorok v obvyklém slova smyslu a právě tak málo čerpám z cizích zdrojů. Obojího nemám zapotřebí. Ani odnikud nic nepřejímám, jak se mnozí domnívají. Nesestavuji žádnou soustavu z jiných učení. Jestliže nalézáte podobné výroky ve starých a novějších směrech, je to prostě proto, že v sobě nesou zrnka Pravdy. Ta musejí zůstat přece všude stejná, a proto se lze s nimi opětovně setkat v mých přednáškách.

Čerpám sám, nesbírám a nesestavuji! (…) Chci, aby člověk zkoumal slova a přijal je do sebe natolik, nakolik může; protože bez vlastního přesvědčení to vše pro něj nemá vůbec žádnou hodnotu. Přesvědčení ale nesmí vznikat kvůli tomu, kdo slova přináší, nýbrž musí pramenit z vnitřního souhlasu s tím, co praví!“

A na jiném místě je psáno:

„Pro Abd-ru-shina bylo proto důležité, aby nestál v centru úvah on sám, nýbrž jeho vlastní učení.“

06   Jak se staví Poselství Grálu k jiným naukám?

Zabýval jsem se Poselstvím Grálu a kromě mnoha zajímavých myšlenek jsem v něm nalezl i rozpory s jinými naukami. Jaké jsou nejdůležitější rozdíly mezi Poselstvím Grálu a ostatními naukami?

Abd-ru-shinovo dílo není separovaná nauka, již by měl člověk porovnávat s výroky jiných učení. Poselství Grálu chce nabízet živá vysvětlení a poskytovat pomoc lidem hledajícím Pravdu. Ale každý člověk musí sám pro sebe zkoumat a rozhodovat, co mu pomůže dál, co jej oslovuje a co nikoliv. Srovnávání nauk je naproti tomu vždy ovlivněno intelektem a vedeno snahou o zařazování a přiřazování. To vnitřnímu prožívání asi mnoho nepřinese.

Nejkrásnější je přece, když hledání Pravdy vyústí v nalezení, když se člověk niterně cítí být v cíli, „doma“. Ale cítění, v němž víra uzrává v přesvědčení, se člověk nemůže naučit srovnáváním, protože cítění přesahuje intelektuální usilování o poznatky a vymyká se hodnocení rozumu. Živoucí přesvědčení nikdy nepovede k náboženskému fanatismu nebo náboženským válkám. Jeho cestou a cílem je výstavba a zušlechtění, láska k Bohu a k bližnímu.

Tuto cestu – a nikoliv princip opozice k ostatním naukám – bychom rádi doporučili.

Máte další otázky? Použijte náš kontaktní formulář!