1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha
Kapitola 04

Již koncem roku 1938 zahájil Abd-ru-shin přetřídění svých přednášek a v letech 1939–1941 uspořádal celé své dílo způsobem, který popsala slečna Irmingard Bernhardtová v prohlášení z 15. května 1956.

Opis prohlášení u okresního soudu ve Schwazu:

Poselství Grálu bylo v letech 1939 až 1941 přepracováno samotným autorem, panem Oskarem Ernstem Bernhardtem.

V září 1938 jsme byli – pan Oskar Ernst Bernhardt, jeho žena Maria Bernhardtová, můj bratr Alexander a já – gestapem vykázáni k nucenému pobytu do Schlaurothu u Görlitz. V březnu 1939 jsme se souhlasem gestapa přesídlili do lázní Kipsdorf v Krušných horách. V tomto roce začal pan Oskar Ernst Bernhardt přepracovávat Poselství Grálu. Koncem května 1941 byl přepracovaný rukopis připraven pro tisk.

Toto přepracování se týkalo změn různého druhu. Zčásti se jednalo o opravy interpunkčních znamének, přeskupení slov, o vyškrtnutí nebo zkrácení celých vět či odstavců, v nichž se opakovaly myšlenky, vyjádřené již v předchozích větách nebo odstavcích.

Škrtal však i slova, věty a také celé stránky, byl-li toho mínění, že by lidé nerozuměli myšlenkám v nich obsaženým. Pro toto rozhodnutí bylo směrodatné prožívání posledních let před jeho odchodem.

Korektury prováděl Oskar Ernst Bernhardt tím způsobem, že do vybraného výtisku Poselství Grálu vpisoval tužkou své odkazy, prováděl škrty a dělal znaménka tam, kde si přál něco změnit či doplnit. Změny a doplňky pak napsal na zvláštní list papíru. Tyto záznamy tužkou jsem potom přepsala na psacím stroji na proužky papíru, protože bylo nebezpečí, že by se mohly záznamy snadno setřít a stát se nečitelnými. Odpovídající záznamy tužkou jsem pak v korekturním výtisku Poselství Grálu vymazala a místo nich vlepila příslušné strojem napsané proužky papíru. Strany v Poselství, na nichž byly přeškrtány větší odstavce, jsem přelepila, až kam škrty sahaly, nebo jsem napsala na psacím stroji takovou stránku ve změněném znění celou znovu a vlepila ji na patřičné místo.

Protože se měnilo také pořadí přednášek, bylo nutné vyjmout takovou přednášku z původního pořadí a zařadit ji na nové místo.

Změny jsem prováděla přesně podle pokynů autora Poselství Grálu. Ten také každou změnu zkontroloval.

Tento postup je také důvodem, proč se dochovalo již jen málo listů s rukopisnými změnami provedenými panem Oskarem Ernstem Bernhardtem.

Vomperberg, 15. května 1956
Irmingard Bernhardtová

Do prvního dílu Poselství Grálu „vydání poslední ruky“, vsunul Abd-ru-shin do sledu přednášek publikovaných ve vydání z roku 1931 především přednášky, které vyšly v roce 1937 v časopisu „Hlas“, ovšem nikoli v pořadí, v jakém byly tehdy publikovány. Týká se to přednášek „Kult“, „Strnulost“, „Dětskost“, „Cudnost“, „První krok“, „Záchrana! Spása!“ a „Řeč Páně“.

Přednáška „Tajemství krve“ z prvního sešitu „Hlasu“ byla zařazena do třetího dílu mezi přednášky „Pozemské tělo“ a „Temperament“.

Také přednášky z knihy „Poselství Grálu doznívá“ svazek I a ze sbírky jednotlivě vydaných přednášek byly zařazeny do tohoto prvního dílu.

Některé názvy přednášek však byly změněny. Tak nese přednáška „Poslední slovo“ název „Nutné slovo“, „Poslední soud“ je uveden jako „Svět“ a „Volání po vůdci“ jako „Volání po pomocníku“ (pojem „vůdce“ byl znevážen nacisty).

Druhý díl Poselství Grálu „vydání poslední ruky“ zahrnuje převážně přednášky vydání 1931, přepracované způsobem popsaným Irmingard Bernhardtovou. Přednášky „Syn Boží a Syn Člověka“ a „Povolaní“ Abd-ru-shin do něj již nezařadil. Vypustil také přednášku „A vyplnilo se …!“ a „Závěrečné slovo“. Přednáška „Život“ z Dodatku druhý díl uzavírá.

Třetí díl obsahuje přednášky z knihy „Poselství Grálu doznívá“ svazek I a ze sbírky jednotlivě vydaných přednášek, které určil Abd-ru-shin k dalšímu uveřejňování.

Zařadil sem také přednášku „Tajemství krve“ z prvního sešitu „Hlasu“. Přednáška „Kdo nyní nechce znát mé Slovo…“ zde vyšla
pod názvem „Jméno“. Doslov „Jak se má Poselství přijímat“ uzavírá třetí díl.

Pět přednášek z knihy „Poselství Grálu doznívá“ svazek I a čtyři přednášky ze sbírky jednotlivých přednášek nebyly do trojdílného Poselství Grálu zařazeny. Jsou to přednášky „Nutné vyrovnání“, „Ježíš a Imanuel“, „Vánoce“ (není totožná s přednáškou „Vánoce“ ze třetího dílu „vydání poslední ruky“), „Výstražně letí znění vánočních zvonů vesmírem“, „Já posílám vás!“, „Brána se otevírá!“, „Zející rána“, „Nový rok 1935“ a „Oběť“.

 

 

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha