Shrnutí

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha
Kapitola 05

Mluví-li se v kruzích čtenářů Poselství Grálu o „starém“ Poselství, míní se tím „velké vydání“ z roku 1931, dále kniha „Poselství Grálu doznívá“ svazek I z roku 1934 a jednotlivé přednášky vydané do roku 1937 (zčásti v časopise „Hlas“). Toto „staré“ Poselství je stavěno proti Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“, svazky I, II, III – „vydání poslední ruky“. Přitom se Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“, velké vydání z roku 1931 někdy označuje za „vlastní“ nebo „původní“ znění Poselství Grálu a vytváří se dojem, jako by vydání z roku 1931 jaksi „spadlo hotové z nebe“, zatímco „vydání poslední ruky“ je jeho přepracováním. Dokonce se vyskytují pochybnosti, zda toto přepracování vůbec provedl sám Abd-ru-shin. Neví se nebo nevidí se, že i „velké vydání“ z roku 1931 stejně jako pozdější „vydání poslední ruky“ prodělalo svůj vývoj. Abd-ru-shin ve srovnání s „malým vydáním“ z roku 1926 změnil ve „velkém vydání“ pořadí přednášek, zařadil do něj nové přednášky a další přednášky redakčně upravil, např. zkorigoval pravopis a odstranil různá opakování.

V závěru „velkého vydání“ z roku 1931 učinil Abd-ru-shin prohlášení o svém duchovním původu a s ním spojené pomoci lidem.

I když v tomto prohlášení píše, že nyní dokončil své Poselství lidstvu,neznamená to, že pak již neměl lidem co říci, vždyť následně napsal ještě mnoho dalších přednášek. Svými přednáškami v tehdejší formě poskytl lidem tehdejší doby základ k poznání, že Poselství Grálu je Stvořitelova pomoc lidem. Teprve pak byli schopni pochopit vysvětlení, obsažená v „Poselství Grálu doznívá“ a uvést je do života.

Také věta z doslovu „Jak se má Poselství přijímat“ (Poselství Grálu doznívá, svazek I) „…nezměněné musíte ponechat mé Poselství…“ se někdy používá jako argument a „důkaz“, že toto vydání nesmí být měněno. Tento odkaz se však týká jen nás, posluchačů nebo čtenářů, nikoli však autora samého. On, jenž Poselství Grálu přinesl, mohl samozřejmě jeho formu změnit.

Tato možnost přepracování je rovněž výslovně zmíněna ve třech nakladatelských smlouvách, uzavřených mezi nakladatelstvím „Der Ruf“ GmbH, Mnichov, a Abd-ru-shinem jakožto autorem. Jde o smlouvy z 1. 10. 1930, 19. 9. 1932 a z 28. 1. 1935:

„Pan Bernhardt se zavazuje provádět nutné korektury a přezkoumání tiskových předloh bezplatně. Ani případná nezbytná přepracování nebudou zvlášť honorována.“ (28. 1. 1935)

V následujících letech bylo pro lidi stále těžší porozumět Poselství z Grálu a uvádět je do života. Události ukázaly, že převážná většina lidí nastoupila jinou cestu, než cestu vytyčenou Poselstvím Grálu. Nejen však většina lidí obecně, nýbrž i mnozí vyznavači, kteří v něm již dříve poznali pomoc pro život.

Abd-ru-shin se zmínil již v roce 1937 několika důvěryhodným osobám, že vzhledem k vývoji událostí se stalo nutností přednášky přepracovat. Vyplývá to z dopisů a prohlášení těchto osob.

Toto přepracování provedl Abd-ru-shin během svého nuceného pobytu v Kipsdorfu. Tehdy mohlo navzdory těžkostem přece jen několik nositelů kříže Abd-ru-shina a jeho rodinu navštívit. Jim Abd-ru-shin řekl, že své přednášky přepracovává a také jim sdělil, že Poselství rozdělil do tří dílů. Několik z nich později zpracovalo vzpomínky na tyto návštěvy ve formě prohlášení a dopisů.

Sotva si lze představit, jak musel trpět podmínkami nuceného pobytu, rovnajícího se vyhnanství. Avšak vnitřní napětí a tlak vyvolaný znemožněním dalšího působení se nakonec projevily také v tělesné rovině. Během jeho pobytu v nemocnici v listopadu 1941 lékaři nezjistili žádnou fyzickou příčinu onemocnění a na žádost pacienta povolili jeho návrat „domů“ do Kipsdorfu. Tam Abd-ru-shin v odpoledních hodinách 6. prosince 1941 opustil tuto zemi. Jeho přání vrátit se do skutečného domova směřovalo k cíli, ležícímu nesmírně vysoko nad tímto světem.

Po Abd-ru-shinově odchodu zde zůstaly Maria a Irmingard Bernhardtovy, aby pokračovaly v jeho díle. I ony prožily válečná léta plná utrpení a na Vomperberg se vrátily až v září roku 1945.

O něco později sdělily dopisem stoupencům Poselství Grálu, že Abd-ru-shin v době svého pobytu v Kipsdorfu své Poselství přepracoval.

Maria a Irmingard Bernhardtovy nemohly mít – jak se jim někdy podsouvalo – z přepracování Poselství Grálu žádný prospěch. Oč snadnější by pro obě bylo vydat po válce velké vydání z roku 1931, knihu „Poselství Grálu doznívá“ z roku 1934 a jednotlivé přednášky publikované až do roku 1937 v původní „staré“ formě. Vždyť by si tím byly uspořily mnoho námahy, mrzutostí, osočování a také výdajů.

Pouze jistota, že chtějí plnit Abd-ru-shinovu vůli a šířit jeho Poselství tak, jak to naposledy určil on sám, byly motivací jejich jednání.

 

Ausgabe letzter Hand

 1. 1920-1926:
  Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha